Institute of Oceanology

Polish Academy of Sciences

Department of Genetics and Marine Biotechnology

(Formerly: Marine Biology Center)

[Dividing Line Image]

Department Head: Ewa Kulczykowska

The Department is divided into following laboratories:

Our research tasks are focused on biochemistry and genetics of marine organisms. We study molecular mechanisms associated with adaptation to marine environment. Investigating unique genetics features of model marine organisms, molecular biodiversity base, and methods of marine environment preservation are our essential scientific goals. Particularly advanced research projects conducted at the Department have been dealing with endocrine regulation in fish, doubly uniparental mtDNA inheritance in marine animals, and the behavior of marine bacterium Vibrio harveyi under stress condition.

Głównym celem naszych badań jest poznawanie bioróżnorodności na poziomie molekularnym i unikalnych mechanizmów funkcjonowania morskich organizmów oraz wskazanie możliwości ich wykorzystania w działalności człowieka (eksploatacja zasobów i biomedycyna). Celem naszych badań jest również ograniczenie negatywnych skutków redukcji bioróżnorodności organizmów morskich w wyniku działalności człowieka. Nasza tematyka badawcza obejmuje biochemiczne i molekularne mechanizmy związane z funkcjonowaniem modelowych organizmów w środowisku morskim, mechanizmy genetyczne oraz genetyczne podstawy bioróżnorodności. Wyniki badań z zakresu fizjologii i biologii molekularnej morskich organizmów modelowych mogą mieć zastosowanie w naukach biomedycznych. Szczególnie zaawansowane projekty badawcze realizowane w Zakładzie dotyczą badań hormonalnych mechanizmów regulacyjnych u ryb, rekombinacji i podwójnie uniparentalnego dziedziczenia mitochondrialnego DNA zwierząt, funkcjonowania bakterii morskich Vibrio harveyi w warunkach stresu oraz ich wykorzystania do celów biomonitoringu morskiego.

Marine Biotechnology
A European Strategy for Marine Biotechnology
European Science Foundation Marine Board Position Paper 4
ESF Marine Board Feasibility Study Group Report
December 2001
http://www.esf.org/publication/127/biotech.pdf

Contact Information

Email addresses are listed on labratory pages.
Postal address
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
Zakład Genetyki i Biotechnologii Morskiej
Powstańców Warszawy 55
81-712 Sopot
Poland